מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין 2022

דוח כספי 2020
תו מידות לאפקטיביות 2018

סעיף 46